HOME > REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów produktów za pośrednictwem
sklepu internetowego Zip skład, działającego pod adresem https://zipsklad.pl
zwanego dalej „Sklepem” prowadzonego przez:
ZIP SKŁAD SP. Z O.O. STEFANA PIEŃKOWSKIEGO 5 / 88. 02-668 WARSZAWA.
NIP: 521-389-49-00 Regon: 385907397 KRS 0000837081
e-mail: sklep@zipsklad.pl
Przyjmowanie i realizacja zamówień :
Sklep prowadzi sprzedaż przy wykorzystaniu sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane poprzez strony internetowe Sklepu 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Zamówienie zostaje złożone po przedłożeniu wypełnionego formularza
zamówień przez Klienta. Sklep akceptuje przyjęcie zamówienia wysyłając
potwierdzenie na adres e-mail podany przez Klienta.
Klient klikając na przycisk „kupuje i płacę” wiąże dobra w koszyku.
Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
Potwierdzenie zamówienia
Potwierdzenie zamówienia odbywa się równocześnie z przyjęciem zlecenia
natychmiast po wysłaniu automatycznego e-mail.
Za pomocą potwierdzenia e-mail zostaje zawarta umowa kupna.
Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje numer zamówienia.
Do zamówień wystawiane są faktury VAT lub pragonu.
Ceny produktów, koszty dostawy
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep
zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,
wprowadzania nowych produktów do oferty, odwoływania akcji promocyjnych i
wprowadzania w nich zmian bez naruszania praw nabytych przez Klientów do
momentu dokonania zmiany.
Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia
(dla każdego produktu umieszczonego w koszyku). Koszt ten doliczany jest do
ceny zamawianego produktu. Koszt dostawy dla jednej przesyłki:
a) Kurier – 12,00zł
Formy płatności
Złożone przez Klienta zamówienie jest natychmiast możliwe do zapłaty.
W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
a) płatność za pośrednictwem PayU.
Szczegóły dotyczące systemu płatności PayU znajdują się w podanym linku:
https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/
Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU_2.pdf
Towary, aż do momentu uregulowania płatności, są w pełnej własności sklepu
Reklamacje, rękojmia
Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych
(rękojmia).
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach
określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
Jeśli Klient chce reklamować produkt, należy przesłać oświadczenie reklamacji
wraz ze zdjęciem produktu i paragonu/faktury na adres mailowy Sklepu. Po
przyjęciu oświadczenia reklamacji przez Sklep Klient powinien odesłać
reklamowany produkt na adres wskazany przez Sklep. Klient powinien
zachować potwierdzenie nadania przesyłki zwrotnej. Nie są przyjmowane
przesyłki odsyłane za pobraniem.
Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są oryginalne.
Klient może zgłosić reklamację produktu w przypadku stwierdzenia w
dostarczonym produkcie:
a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c) niezgodności otrzymanego produktu z zamówieniem,
d) każdej innej niezgodności zakupionego produktu z umową.
Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia
reklamowanego produktu przez Sklep.
Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad.
b) złożyć oświadczenie o wymianie produktu na nowy.
Klient zobowiązuje się wysłać oświadczenie na adres mailowy Sklepu.
Sklep zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie oświadczenia.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Reklamacja może zostać rozpatrzona w następujący sposób:
a) zwrotem kosztów przedmiotu,
lub
b) wymianą produktu na nowy,
lub
c) odrzuceniem reklamacji
Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem na wskazany przez Klienta numer
konta bankowego w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
b) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wymianie produktu na nowy sprzedanej na
produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia
stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od
momentu wydania rzeczy Klientowi.
W terminach określonych w punktach 16-17 Klient może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy
sprzedanej, a jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad, bieg terminu
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy
lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z
uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,
przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również
do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia
odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakończenia mediacji.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
Postanowienia końcowe
W celu poprawnego zapoznania się z asortymentem prezentowanym na
stronach Sklepu, a w szczególności w celu poprawnego wyświetlania zdjęć
produktów, Klient musi korzystać z jednej z następujących przeglądarek
internetowych: – Internet Explorer 5.5 lub wyższa wersja, – Google Chrome, –
Firefox 3.0 lub wyższa wersja, – Safari 2.0 lub wyższa wersja, – Opera 7.5 lub
wyższa wersja oraz minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×600 i 24-bitowej
palety kolorów.
Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT,
w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji, faktur korygujących VAT kanałami
elektronicznymi Klient oświadcza, że podany przez niego w trakcie rejestracji
adres e-mail jest adresem do dostarczania faktur, o którym mowa wyżej.
Paragon dostarczany jest wraz z produktem przesyłką kurierską.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej
umowy następuje poprzez dostarczenie Klientowi faktury VAT kanałami
elektronicznymi lub paragonu wraz z wysyłką.
Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w
języku polskim. Zapisy niniejszego regulaminu w zakresie kosztów transportu
oraz zasad obsługi zwrotów i reklamacji dotyczą transakcji realizowanych
wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku dostawy produktu poza granice
Polski właściwa stawka opłaty transportowej wyświetlana jest przy produkcie na
etapie składania zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09 2021.

Polityka prywatności

Kim jesteśmy
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
url: zipsklad.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Filip
Centkowski ul. Polnej Róży 1 m1106
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sklep@zipsklad.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
Realizacja zamówionych usług
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
a)Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
b)Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki
sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki
temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja
hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej
działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie
przechowywania haseł użytkowników.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie
bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania
danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje
komponentów programistycznych.
Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora:
home.pl
Media
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki,
powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji.
Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z
obrazków w witrynie.
Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
b) realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki
marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem
Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z
siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
(Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać
zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików
cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach
informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa
obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki
przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na
stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i
dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany
dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady
prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym
dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w
nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności,
nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i
prywatność użytkownika na stronie www.
Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki,
artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do
tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać
dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z
osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym
materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania
danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia
kurierzy
operatorzy pocztowi
banki
operatorzy płatności
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych
w celu realizacji celu działania strony
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest
to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych
osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do
danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3
lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie
interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy
ich poza teren Unii Europejskiej.
Jak długo przechowujemy twoje dane
Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez
czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać
kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej
moderacji.
Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli
tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu.
Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje
informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie
można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i
modyfikować te informacje.
Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym
dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem
Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz
zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych
osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych
przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich
danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które
jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo
bezpieczeństwa.

Cookies
ZIP SKŁAD

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej